ตั๋วรถไฟ

ระยะเวลาในการใช้งาน JR Pass

– ตั๋ว JR Pass มีอายุการใช้งานได้ตั้งแต่ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน ติดกัน นับตั้งแต่วันแรกของการใช้งาน

– ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันออกตั๋วชั่วคราว(Exchange Order) นักท่องเที่ยวจะต้องเปลี่ยนให้เป็น JR Pass และนักท่องเที่ยวจะต้องระบุวัน ที่ต้องการเริ่มใช้ JR Pass จะเป็นวันไหนก็ได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่ได้รับ JR Pass เรียบร้อยแล้ว

– ตั๋ว JR Pass ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ หากวันที่ใช้วันแรกได้มีการระบุไว้แล้ว

การยกเลิก/คืนเงิน/การแก้ไขชื่อ

– การคืนเงินของ Exchange Order สามารถทำได้ ณ สถานที่ที่นักท่องเที่ยวทำการซื้อและออกตั๋วเท่านั้น และระยะเวลาจะต้องไม่เกินภายใน 1ปี (จะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการ เสียค่าธรรมเนียม 10 เปอร์เซ็นต์ ของราคาที่ระบุในตั๋ว)

– ตั๋ว JR Pass สามารถทำการคืนเงินได้เฉพาะเมื่อมีการแสดงยกเลิกที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวในสถานี JR ที่ได้รับการจัดการแต่งตั้งก่อนที่จะถูกประทับตราในวันแรกที่ใช้

– ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ ในหรือหลังจากวันที่ถูกประทับตราในวันแรกที่ใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

– ตั๋ว JR Pass ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ ในกรณีที่รถไฟไม่สามารถให้บริการได้ หรือเกิดความล่าช้า

– หากผู้ซื้อได้ออกตั๋วชนิดใดชนิดหนึ่งไปแล้ว ต้องการเปลี่ยนตั๋วเป็นชนิดอื่น ไม่ว่าจะเปลี่ยนชนิดของตั๋ว จำนวนวันของตั๋ว ประเภทของที่นั่ง นั้น ไม่สามารถทำได้ ต้องนำตั๋วเก่ากลับมา ทำ Refund เท่านั้นและซื้อตั๋วที่ต้องการใหม่ในราคาใหม่

– หากผู้ซื้อแจ้งชื่อ/นามสกุล/คำนำหน้าชื่อ (Mr./Ms./Mrs./Mstr) ผิด เอกสารนั้นจะไม่สามารถนำไปแลกเป็นตั๋วได้ต้องนำกลับมาแก้ไขโดยการออกตั๋วใหม่เท่านั้น ซึ่งจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจำนวน 300 บาท/ใบ

ท่านที่เดินทางไปยังนิกโก และคินุกะวะออนเซ็น


บัตรโดยสารเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติแบบเป็นเซ็ทของรถไฟเที่ยวไปกลับจากอาซาคุสะ กับรถไฟและรถบัสในแถบพื้นที่พื้นที่นิกโก้ – คินุงาวะออนเซ็นในราคาลดพิเศษ สามารถเลือกบัตรโดยสารลดราคาที่ตอบสนองความต้องการ

*ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2016 เป็นต้นไป ALL NIKKO PASS จะเปลี่ยนชื่อเป็น NIKKO ALL AREA PASS, 2DAY NIKKO PASS เป็น NIKKO CITY AREA PASS และ KINUGAWA THEMEPARK PASS เป็น THEME PARK & NIKKO CITY AREA PASS

NIKKO ALL AREA PASS

นอกจากศาลเจ้าและวัดซึ่งเป็นมรดกโลกแล้ว ยังสามารถเพลิดเพลินได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบชูเซ็นจิ ฯลฯ ที่อยู่ในแถบพื้นที่โอคุนิกโก้ ไปจนกระทั่งถึงคินุงาวะออนเซ็น

NIKKO CITY AREA PASS

แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวชมศาลเจ้าและวัดซึ่งเป็นมรดกโลกอย่างไม่รีบเร่ง และเพลิดเพลินกับออนเซ็นชื่อดังอย่างคินุงาวะออนเซ็น

THEME PARK & NIKKO CITY AREA PASS

สามารถเที่ยวชมศาลเจ้าและวัดซึ่งเป็นมรดกโลก และเข้าสวนสนุกซึ่งตั้งอยู่ในแถบพื้นที่คินุงาวะออนเซ็นได้